ОДНОСИ СО ИНВЕСТИТОРИ


 

Навремени известувања за годишни собранија на акционери и годишни финансиски извештаи

Годишни извештаиГодишни собранија

Финансиски извештаи

Годишни собранија на акционери

Годишно собрание на акционери 2019

» Јавен повик

» Предлог одлуки

» Обрасци

» Одлуки од собрание на акционери 2019

» Резултати од гласањето на собранието 2019

» Избештај за работа на надзорниот одборна Реплек АД Скопје за 2018 година

Годишно собрание на акционери 2018

» Јавен повик

ВАЖНО: Се молат сите акционери на кои што ќе им биде исплатена дивиденда, а немаат доставено трансакциска сметка, тоа да го сторат во најкраток можен рок лично или преку е-маил адреса replek@replek.com.mk, наведувајќи го името, презимето, бројот на трансакциска сметка и ЕМБГ на акционерот!

Напомена: Трансакциската сметка мора да биде лично на акционерот!

» Предлог одлуки

» Обрасци

» Одлуки од собрание на акционери 2018

» Резултати од гласањето на собранието 2018

 

Годишно собрание на акционери 2017

» Јавен повик

 

» Предлог одлуки

» Обрасци

» Одлуки од собрание на акционери 2017

» Резултати од гласањето на собранието 2017

 

Годишно собрание на акционери 2016

» Јавен повик

» Предлог одлуки

» Обрасци

» Одлуки од собрание на акционери 2016
» Резултати од гласањето на собранието 2016

Годишно собрание на акционери 2015

» Јавен повик

» Предлог одлуки

» Обрасци

» Одлуки од собрание на акционери 2015
» Резултати од гласањето на собранието 2015